Warunki wynagrodzenia każdorazowo ustalane są indywidualnie z klientem, w sposób zapewniający najlepsze dopasowanie do jego potrzeb oraz rodzaju sprawy i stopnia jej zawiłości.

W przypadku stałej i doraźnej obsługi prawnej Kancelaria proponuje:

wynagrodzenie godzinowe – w którym wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi obliczana jest jako iloczyn stałej stawki godzinowej oraz czasu wykonywania usług w danym miesiącu (lub czasu wykonywania czynności przy zleconej pojedynczej sprawie). Zaletą tego rodzaju wynagrodzenia jest to, że klient płaci tylko za usługę faktycznie wykonaną.

wynagrodzenie ryczałtowe – w którym wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi jest stała i niezależna od ilości faktycznie przepracowanych w danym miesiącu godzin (lub godzin przepracowanych nad zleconą sprawą). Wynagrodzenie ustalane jest jako iloczyn przewidywanej w danym miesiącu (lub na zleconą sprawę) liczby godzin wykonywania usług oraz ustalonej stawki godzinowej. Zaletą tego rodzaju wynagrodzenia jest niższa stawka godzinowa przyjmowana przy jego obliczaniu niż przy wynagrodzeniu godzinowym.

wynagrodzenie ryczałtowo-godzinowe – będące dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy na etapie zawierania umowy z Kancelarią klient nie jest w stanie przewidzieć swojego zapotrzebowania na usługi prawne w danym miesiącu (lub też nie da się określić jaki będzie przewidywany czas pracy nad zleconą sprawą). Część ryczałtowa wynagrodzenia obejmuje wówczas stałą kwotę za ustaloną z góry liczbę godzin.

W przypadku, gdy w danym miesiącu (lub podczas pracy nad zleconą sprawą) tak ustalona liczba godzin nie zostanie przekroczona wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje jedynym należnym w danym miesiącu (lub za zleconą sprawę). W przypadku natomiast przekroczenia ustalonej w ten sposób liczby godzin, każda kolejna godzina rozliczana już jest według stawki godzinowej (wyższej niż przyjętej przy obliczaniu części ryczałtowej wynagrodzenia). Zaletą tego rodzaju wynagrodzenia jest niższa stawka godzinowa przyjmowana do wyliczenia części ryczałtowej wynagrodzenia, a jednocześnie ograniczenia ryzyka ponoszenia kosztów obsługi prawnej w okresach, w których zapotrzebowanie na usługi prawne jest niższe.

W przypadku zastępstwa procesowego lub w przypadku udzielania pomocy prawnej w sprawach prowadzonych dla osiągnięcia określonego celu Kancelaria proponuje również wynagrodzenie z premią za wynik sprawy (success fee). Zgodnie jednak z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego nie jest dopuszczalne zawieranie umów na mocy których klient zobowiązuje się zapłacić honorarium za jej prowadzenie wyłącznie proporcjonalnie do osiągniętego wyniku. Premia stanowić może jednak dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy. W takim przypadku wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest niższe niż przy wyborze wynagrodzenia godzinowego, ryczałtowego lub ryczałtowo-godzinowego.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!