Kancelaria świadczy pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

prawie cywilnym (m.in. zawieranie, wykonywanie oraz rozwiązanie umów, spory wynikające ze stosunków umownych, windykacja wierzytelności, spory o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, a także załatwianie spraw na etapie przedsądowym w sposób polubowny)

prawie handlowym (m.in. sprawy korporacyjne i rejestrowe, zakładanie, przekształcenia, podziały, połączenia i likwidacja spółek)

prawie pracy (indywidualne oraz zbiorowe prawo pracy, spory sądowe)

prawie zamówień publicznych (pomoc w przygotowaniu ofert, analiza dokumentacji przetargowej, sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg do sądu, a także reprezentacja w postępowaniu odwoławczym i skargowym)

prawie upadłościowym i naprawczym (pomoc w dochodzeniu roszczeń od upadłego)

prawie autorskim (sporządzanie umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, prowadzenie sporów sądowych)

prawie nieuczciwej konkurencji (prowadzenie sporów sądowych)

prawie spadkowym (m. in prowadzenie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz zachowek)

prawie podatkowym (sporządzanie opinii prawnych oraz wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, reprezentacja przed sądami administracyjnymi i organami administracji podatkowej oraz kontroli podatkowej i skarbowej)

prawie administracyjnym (reprezentacja przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, prawo ochrony środowiska, gospodarka nieruchomościami)

prawo lokalowe (obsługa wspólnot mieszkaniowych)

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!